Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
21/2022

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski institut na Dunaju in
Institut za avstrijske vede

Vabilo

Ob 500.  letnici smrti
Jurija Slatkonje


V sredo, 30.11.2022, 18.00

1010 Hanuschg. 3/Hof 4/1. (IÖK)

Epitaf Jurija Slatkonja v dunajski stolni cerkvi

 
Humanist, glasbenik, cesarski svetnik in škof Jurij Slatkonja se je rodil 21. marca 1456 v Ljubljani. Po enoletnem študiju v Ingolstadtu se je leta 1475 kot devetnajstletni mladenič vpisal na univerzo na Dunaju kot Georgius Slakana de Lewbaca. V cesarski prestolnici je s pomočjo Maksimilijana I. dosegel izjemen ugled. Za svoj epitaf v dunajski stolni cerkvi, pri kateri je škofoval, je Slatkonja poskrbel sam. Za mesto pokopa je domnevno sam izbral severni kor dunajske stolne cerkve sv. Štefana, t. i. Frauenchor, in bil prvi dostojanstvenik, ki so ga položili tja. Pregled najpomembnejših zapisov o Slatkonjevem epitafu bo omogočil dober vpogled v dosedanje teze o njegovi dataciji in avtorstvu. V predavanju bo predstavljenih tudi več novih tez in spoznanj o času nastanka in kiparski delavnici Slatkonjevega epitafa.  

Doc. Dr. Mija Oter Gorenčič je predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in predsednica Znanstvenega sveta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2002 je na Univerzi v Ljubljani zaključila študij umtenostne zgodovine ter slovenskega jezika in književnosti in leta 2007 na isti univerzi doktorirala na temo romanske in zgodnjegotske arhitekturne plastike na Slovenskem. Njeno raziskovalno področje je srednjeveška arhitektura, kiparstvo in slikarstvo, pri čemer se posebej posveča srednjeveški samostanski umetnosti, ikonografiji in umetnostnemu naročništvu elitnih plemiških rodbin, v zadnjem času predvsem grofov Celjskih. Je tudi predavateljica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Doslej je pridobila pet nacionalnih raziskovalnih projektov, več štipendij (Dunaj, Gradec, Pariz, Bamberg) in nagrad. Leta 2022 je pridobila tudi štipendijo JESH (Joint Excellence in Science and Humanities), ki jo podeljuje Avstrijska akademija za znanost.  

Predavanje v nemščini; razprava dvojezično

 
~~~

©Anton Perko, 1888; P. Zimmermann, 
ZKšT 2020

Slovenski institut na Dunaju in
Institut za avstrijske vede


Vabilo na predavanje

K jezikoslovni interpretaciji novo odkritih kustod v zgodnji slovenščini v enem izmed heiligenkreuških rokopisov iz 12. stoletja

Izr. prof. dr. Matej Šekli

Petek, 2.12.2022, 18.00

1010, Hanuschg. 3/Hof 4/1. (IÖK)

 
Predavanje bo v nemščini.

V cistercijanskem samostanu Heiligenkreuz v Dunajskem gozdu je v 12. stoletju nastal latinski rokopis, ki se hrani v tamkajšnji samostanski knjižnici pod signaturo Heiligenkreuz OCist., Cod. 250. V času nastanka rokopisa so bili vanj kot kustode (oznake zaporedja lege listov v besedilu) vpisani slovanski števniki od 1 do 10. Števnike sta odkrila avstrijska strokovnjaka za rokopise Alois Haidinger in Franz Lackner...

Matej Šekli je objavil članek z naslovom Zgodnjeslovenski števniki od 1 do 10 v Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250) (Slavistična revija 70/1, 2022), v katerem je jezik heiligenkreuških števnikov postavil v kontekst tedanjega slovanskega jezika v vzhodnoalpskem prostoru in preko natančne zgodovinskoglasoslovne analize števnikov ugotovil, da gre za zgodnjo slovenščino.
 
Izr. Prof. Dr. Matej Šekli je 2001 diplomiral iz pimerjalnega slovanskega jezikoslovja in slovenistike ter 2007 doktoriral iz jezikoslovja, oboje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na oddelku za slavistiko in na oddelku za slovenistiko FF UL predava predmete s področja primerjalnega jezikoslovja. Šekli je član Mednarodne komisije Slovanskega lingvističnega atlasa s sedežem v Moskvi.

Razprava je dvojezična.

 
~~~
 
Aviso:
6.12.2022: Trst – Zaliv – Boris Pahor


Priporočamo:
1.12.2022, 19.00:
Adventni koncert (SKICA),
Karlova cerkev, 1040

~~~
 
Upoštevajte aktualne Covid-19 ukrepe!
 
Podpirajmo ukrajinske begunce!

Ostanite zdravi!
Slowenisches Institut in Wien und
Institut für Österreichkunde


Einladung

Zum 500. Todestag
von Jurij Slatkonja


Mittwoch, 30.11.2022, 18.00

1010 Hanuschg. 3/Hof 4/1.(IÖK)

Das Epitaph von Jurij Slatkonja im Stephansdom zu Wien

 
Jurij Slatkonja, Humanist, Musiker, Kaiserlicher Berater und Bischof, wurde am 21. März 1456 in Ljubljana geboren. Nachdem er ein Jahr in Ingolstadt studiert hatte, schrieb er sich 1475 unter dem Namen Georgius Slakana de Lewbaca an der Universität Wien ein. Mit Unterstützung von Kaiser Maximilian I. erreichte Slatkonja in Wien ein hohes Ansehen. Slatkonja bemühte sich selbst um sein Epitaph in der Wiener Domkirche, in der er als Bischof tätig war. Er selbst soll das nördliche Seitenschiff des Wiener Stephansdoms, den so genannten Frauenchor, zu seiner Begräbnisstätte auserkoren haben und war der erste Würdenträger, der dort aufgebahrt wurde. Der Überblick über die wichtigsten Texte zum Slatkonja-Epitaph wird einen guten Einblick in die Thesen zu Datierung und Autorschaft vermitteln. Im Vortrag werden auch einige neue Thesen und Erkenntnisse zum Entstehungszeitpunkt und Bildhauerwerkstatt vorgestellt werden.

Univ.-Doz. Dr. Mija Oter Gorenčič ist Leiterin des France Stele Institutes für Kunstgeschichte am Forschungszentrum der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana und Präsidentin des Wissenschaftlichen Rates des Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. 2002 schloss sie ihr Studium der Kunstgeschichte und slowenischen Sprache und Literatur ab und promovierte 2007 zum Thema romanische und frühgotische Architekturplastik in Slowenien. Sie beschäftigt sich mit der Erforschung mittelalterlicher Architektur, Bildhauerei und Malerei, wobei sie sich insbesondere ausgewählten Kapiteln mittelalterlicher Klosterkunst, Ikonographie und Kunstaufträgen mittelalterlicher Adelsgeschlechter, insbesondere der Grafen von Cilli, widmet. Sie ist außerdem Dozentin am Institut für Kunstgeschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Maribor. Bisher hat sie fünf nationale Forschungsprojekte erworben und ist zudem mehrfache Stipendiatin und Preisträgerin. Im Jahr 2020 hat sie JESH (Joint Excellence in Science and Humanities) Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erworben.  

Vortrag in deutscher Sprache; Diskussion zweisprachig
 
~~~


©Anton Perko, 1888; P. Zimmermann, 
ZKšT 2020


Slowenisches Institut in Wien und
Institut für Österreichkunde

Einladung zum Vortrag

Zur linguistischen Interpretation der neu entdeckten altslowenischen Kustoden in einer Heiligenkreuzer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert

Ao. Prof. Dr. Matej Šekli

Freitag, 2.12.2022, 18.00

1010, Hanuschg. 3/Hof 4/1. (IÖK)

 
Der Vortrag wird in deutscher Sprache gehalten.

Im 12. Jahrhundert entstand im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz die lateinische Handschrift, die auch in der dortigen Bibliothek unter der Signatur Heiligenkreuz Ocist., Cod. 250 aufbewahrt wird. Zur Zeit der Entstehung der Handschriften wurden in diese sog. Kustoden (Angaben zur Reihenfolge der Blätter im Text) slawische Einträge der Ordnungszahlen von 1 bis 10 eingetragen. Diese Ordnungsbegriffe wurden von den österreichischen Experten für Handschriften Alois Haidinger und Franz Lackner entdeckt. ...

Matej Šekli veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel Altslowenische Kustoden von 1 bis 10 in der Heiligenkreuzer Handschrift aus dem dritten Quartal des 12. Jahrhunderts (Heiligenkreuz Ocist., Cod. 250) (Slawische Zeitschrift 70/1, 2022) in dem er die Sprache der Heiligenkreuzer Kustoden in den Kontext der  damals im osteuropäischem Raum gesprochenen slawischen Sprache stellt und  mit einer genauen sprachwissenschaftlichen Analyse dieser Kustoden feststellt, dass es sich hiebei um das Altslowenische handelt.

Ao. Prof. Dr. Matej Šekli diplomierte 2001 in Vergleichender slawischen Sprachwissenschaft und Slowenistik und erlangte das Doktorat in Sprachwissenschaft ebenfalls an der Philosophischen Fakultät der Universität in Ljubljana/Laibach. An der Slawisitk und Slowenisitk der FF UL hält er Vorlesungen in den Fächern der Vergleichenden Sprachwissenschaft. Šekli ist Mitglied der Internationalen Kommission für den Slawischen Sprachenatlas mit dem Sitz in Moskau.

Die Diskussion ist zweisprachig.
 
~~~
 
Aviso:
6.12.2022: Triest – Zaliv – Boris Pahor (sl.)

Wir empfehlen:
1.12.2022, 19.00: Adventkonzert (SKICA), Karlskirche, 1040
 
~~~
 
Beachten Sie die jeweiligen Covid-19 Regeln!

Unterstützen wir ukrainische Flüchtlinge!

Bleiben Sie gesund!
 
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.