Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
01/2022

 
Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju! Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!


Najprej upamo, da ste prehod v novo leto kljub omejitvam preživeli dokaj uspešno. V tem smislu vam želimo tudi z našimi prvimi informacijami v novem letu zdravja, sreče in zadovoljstva. Kakor je mogoče opaziti že v prvih dneh novega leta, nas bodo izrazi, kot so korona, pandemija, delta in omikron, zagotovo spremljali tudi v letu 2022.

Programsko ponudbo Slovenskega inštituta smo že določili in posredovali dajateljem subvencij. Zavedamo se, da vam bomo težko ponudili zanimiv in uravnotežen program, ki bo ustrezal našim ciljem in nalogam, okoliščinam zaradi koronavirusa in našim organizacijskim možnostim.

Almi Karlin je do 18.1. posvečena odlična razstava v Svetovnem muzeju na Dunaju. Slovenski institut je načrtoval zaključni ogled razstave in novoletno srečanje.  Trenutna situacija pandemije nam je to preprečila. Kljub temu svetujemo vsem ogled razstave in kot poseben servis posredujemo obširno poročilo o razstavi in osebnosti Alme Karlin, ki ga je pripravil Lev Detela (Novice, štev.44).
Alma_Karlin.pdf

Ali in v kakšni obliki bomo v bližnji prihodnosti lahko organizirali nadaljnje prireditve v živo, trenutno še ne moremo povedati.

Toda nove tehnične možnosti nam omogočajo neprekinjeno ponudbo prireditev. Tako smo v preteklih tednih na našem kanalu na YouTubu objavili tri videoposnetke:

* Rož road movie (filmski pohod po Rožu)
* Kuga – predstavitev romana Stefana Pollatschka o razmerah na Dunaju ob koncu 19. stoletja

* Marija Terezija – 240 let po razglasitvi Tolerančnega edikta Jožefa II.

V prihodnjih tednih nameravamo objaviti več spletnih produkcij:

Kritičen pregled leta 2021 (T. Brandstaller), pohod po Celovškem polju (B. Schnabl) in „Moj Dunaj“ (M. Gätz).

Če se vrnemo še enkrat k pandemiji: Že nekaj časa nas spremljajo izziv, premagovanje le-tega in obveščanje o njem. Danes vam predstavljamo nedavni intervju z zdravnikom-internistom dr. A.  Golobom, ki smo ga dobili od Foruma ZSO v Celovcu. Zahvaljujemo se za posredovanje dvojezičnega intervjuja in ga radi delimo z vami.
Intervju.pdf

Mimogrede: O našem programu se lahko  informirate tudi preko medijev, naših e-novic, Facebooka in spletne strani www.si-dunaj.at.

 
Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!


Zunächst hoffen wir, dass Ihnen der Jahreswechsel trotz Einschränkungen einigermaßen geglückt ist. In diesem Sinne möchten wir Ihnen auch mit unserer ersten Information im neuen Jahr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit wünschen. Begriffe wie Corona, Pandemie, Delta, Omicron werden uns – und das sieht man auch schon in den ersten Tagen des neuen Jahres – sicher auch 2022 begleiten.

Das Programmangebot des Slowenischen Institutes ist bereits fixiert und wurde den Subventionsgebern auch schon vorgelegt. Es ist uns bewusst, dass es für uns schwierig sein wird, Ihnen ein interessantes und ausgewogenes Programm zu bieten, das unseren Zielen und Aufgaben, den Gegebenheiten in der Coronasituation und unseren organisatorischen Möglichkeiten gerecht wird.

Alma Karlin ist eine hervorragende Schau im Weltmuseum bis 18.1. gewidmet. Das Slowenische Institut hatte eine Abschlussführung in slowenischer Sprache mit einem anschließenden Neujahrstreffen geplant. Dies kann nun nicht stattfinden. Wir empfehlen allen, die diese Ausstellung noch nicht kennen, einen Besuch.

In welcher Form es in nächster Zeit weitere Präsenzveranstaltungen geben wird, können wir noch nicht sagen.

Aber mit der Nutzung neuer technischer Möglichkeiten ist auch eine Kontinuität in unserem Veranstaltungsangebot gegeben.  So konnten wir in den letzten Wochen drei Videofilme über unseren Youtube-Kanal zur Verfügung stellen:

* Rož Roadmovie (eine filmische Wanderung durch das Rosental)
* Pest – Präsentation eines Romans von Stefan Pollatschek über die Situation in Wien Ende des 19. Jahrhunderts

* Maria Theresia – 240 Jahre nach Verkündigung des Toleranzedikts durch Josef II.

In den nächsten Wochen planen wir die Veröffentlichung weiterer Online-Produktionen:

Eine kritische Jahresbilanz (T. Brandstaller); Wanderung durch das Klagenfurter Feld (B. Schnabl) und „Mein Wien“ M. Gätz.

Um nochmals zur Pandemie zurückzukehren: Mit der Herausforderung zu leben, diese zu überwinden und über sie zu informieren, begleitet uns ja schon einige Zeit. Heute präsentieren wir Ihnen ein aktuelles Interview mit dem Internisten Dr. A. Golob, das wir dem Forum ZSO, Klagenfurt, entnommen haben. Wir bedanken uns für die Überlassung dieses Beitrages und veröffentlichen diesen gerne.
Interview.pdf

Bitte informieren Sie sich über unser Programm  auch in den Medien, unseren Newslettern, Facebook und www.si-dunaj.at.

 
Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.